Νομοθετικές Υπηρεσίες

Home ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η HD Lab αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για τη νόμιμη κυκλοφορία του καλλυντικού προϊόντος στην Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. Προετοιμασία και έλεγχο μακετών σύμφωνα με το Άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009.

Για τα καλλυντικά προϊόντα σας προσφέρουμε αξιολόγηση της ασφάλειας (Safety Assessment) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, Παράρτημα Ι, Μέρος Α και Μέρος Β. Η ασφάλεια αποτελεί βασικό ζήτημα για τη ρύθμιση των καλλυντικών προϊόντων στην ΕΕ.

Το μέρος Α της έκθεσης για την ασφάλεια των καλλυντικών προϊόντων αποσκοπεί στη συγκέντρωση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για να αποδειχθεί ότι ένα καλλυντικό προϊόν είναι ασφαλές. Το μέρος Β αναφέρεται στην αξιολόγηση της ασφάλειας των καλλυντικών προϊόντων.

Όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα για την εκτίμηση της ασφάλειας και την κατάρτιση του αρχείου πληροφοριών προϊόντος (PIF) για τα καλλυντικά προϊόντα:

 1. Διεύθυνση παραγωγού και διανομέα.
 2. Πιστοποίηση ορθής παραγωγικής διαδικασίας (GMP) από τον παραγωγό.
 3. Τα ονόματα σύμφωνα με τη Διεθνή Ονοματολογία Συστατικών Καλλυντικών (INCI) για όλα τα συστατικά.
 4. Προδιαγραφές των πρώτων υλών.
 5. Προδιαγραφές υλικών συσκευασίας.
 6. Φύλλο δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS) πρώτων υλών. Ειδικά για τα αρώματα, το τμήμα 2 του πιστοποιητικού MSDS για τα αλλεργιογόνα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα αλλεργιογόνα.
 7. Μέθοδος παραγωγής (περιγραφική, μη λεπτομερής)*.
 8. Προδιαγραφές του τελικού προϊόντος*.
 9. Ετικέτες προϊόντων.
 10. Στοιχεία σταθερότητας του τελικού προϊόντος – Stability test*.
 11. Δερματολογικός έλεγχος – Patch test*.
 12. Μικροβιολογικός έλεγχος – Challenge test*.

*Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να παρέχονται από εμάς.

Δημιουργούμε το αρχείο πληροφοριών προϊόντος (PIF) και γνωστοποιούμε το προϊόν σας στην Πύλη Κοινοποίησης Καλλυντικών Προϊόντων (Cosmetic Products Notification Portal - CPNP).

Για να διατεθεί ένα καλλυντικό προϊόν στην αγορά, πρέπει να οριστεί υπεύθυνο πρόσωπο εντός της ΕΕ για αυτό το προϊόν. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, ο υπεύθυνος πρέπει να υποβάλει στο CPNP πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που διαθέτει στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο υπεύθυνος πρέπει να φυλάσσει το αρχείο πληροφοριών προϊόντος (PIF) για κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά. Ο PIF πρέπει να τηρείται για περίοδο 10 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία κυκλοφορεί στην αγορά η τελευταία παρτίδα του καλλυντικού προϊόντος. Τα έγγραφά σας είναι ασφαλείς μαζί μας, γιατί διατηρούμε όλα τα έγγραφά σας κρυπτογραφημένα και φυλάσσονται υπό ασφαλή αποθήκευση. Λαμβάνετε το φάκελο σας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.